پوکه قروه | پوکه معدنی | معدن پوکه 09182100012 فروش انواع دانه بندی پوکه معدنی سبکبار قروه 09182100012مستقیم از معدن 09187838868ارزان و بسیار سبک در انواع سایز پوکه بادامی پوکه نخودی پوکه عدسی کاربرد پوکه جهت شیب بندی ساختمان و بلوک سبک لیکا مدیر فروش: 8868 783 0918 2100012 0918 http://www.pokeh.ir 2017-09-20T22:11:33+01:00 text/html 2017-09-18T09:50:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه سایز و آنالیز شیمیایی پوکه معدنی سبکبار قروه http://www.pokeh.ir/post/56 <p><span style='line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;'>به دلیل وجود سرند های متعدد درمعادن <a data-href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue; line-height: 115%; mso-ansi-font-size: 11.0pt;">پوكه lمعدنی قروه </span></a>این محصول دراندازه های زیر تولید میشود</span></p><p><br></p><div style='font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;'><span lang="FA" style="line-height: 15.33px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" dir="rtl"><div align="right"><table width="477" align="center" class="MsoTableGrid" style="border: currentColor; border-image: none; border-collapse: collapse;" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="70" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1.5pt double windowtext; border-image: none; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">نوع پوکه</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: 1.5pt medium 1.5pt 1.5pt; border-style: double none double double; border-color: windowtext rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">سایز</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr">Mm<o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: 1.5pt medium 1.5pt 1.5pt; border-style: double none double double; border-color: windowtext rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt 7.75pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">وزن</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr">kg/m3<o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: 1.5pt medium 1.5pt 1.5pt; border-style: double none double double; border-color: windowtext rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">موارد کاربرد</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">ماسه ای</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>0-3</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>900</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">تولید قطعات سبک ساختمانی پوشش سطح کابل و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">ماسه ای</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>0-4</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>850</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">تولید قطعات سبک ساختمانی و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">عدسی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>3-10</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>700</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">بلوک-تیغه-بتن و ... قطر بلوک ده میلیمتر</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">عدسی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>3-12</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>650</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">بلوک-تیغه-بتن و ... قطر بلوک از 20 میلیمتر بیشتر باشد</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">نخودی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>5-16</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>600</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">تهیه بتن سبک , شیب بندی سقف ساختمانها, هم سطح نمودن كف طبقات و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">مخلوط</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>5-25</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>600</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">شیب بندی سقف ساختمانها , هم سطح نمودن كف طبقات , پر کردن سطوح و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">بادامی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>10-25</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>550</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">بادامی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>10-30</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>550</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">گردویی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>20-40</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>500</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">شیب بندی سقف ساختمانها , پر کردن سطوح و...</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">پرتقالی</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>40-150</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>450</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">پرکردن سطوح و تونل سازی</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td width="70" valign="top" style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 52.7pt; background-color: rgb(217, 217, 217);"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><a href="http://www.pokeh.ir/"><span style="color: blue;">سنگ</span></a></span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="65" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 48.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">بزرگ سایز</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="67" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 50.6pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>-----</span><span style="font-size: 10pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td><td width="274" valign="top" style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none double double; border-color: rgb(240, 240, 240) rgb(240, 240, 240) windowtext windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 205.55pt; background-color: transparent;"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;">آبنما</span><span style="font-size: 9pt;" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p></td></tr></tbody></table></div></span></div><p style='font-family: "Times New Roman"; font-size: medium;' dir="rtl"><br></p><p style="text-align: center;">جهت دریافت <a data-href="http://www.pokeh.ir/">لیست قیمتها و مشاوره رایگان </a>با ما تماس بگیرید <strong><font color="#3333ff">09182100012 بهترین پوکه قروه</font></strong></p> text/html 2017-09-16T08:43:40+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه معدنی چیست؟|پوکه چگونه تولید میشود؟ http://www.pokeh.ir/post/68 <p><font color="#3366ff">پوکه معدنی</font> حاصل مواد مذاب آتشفشان است&nbsp;</p><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/madan.jpg" alt="پوکه"><p>که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و اصطلاح علمی آن <font color="#3366ff">اسکوریا یا پومیس</font> میباشد. (<font color="#3333ff">همان سنگ پا</font>)<br></p><p>پوکه ها, سنگدانه های سبک طبیعی یا فرآوری شده ای هستند که به دلیل تخلخل بالا دارای وزن مخصوص بسیار کم و استحکام بسیار بالا می باشند. و بیشترین کاربرد آن جهت سبکسازی میباشد.</p> text/html 2017-09-15T16:07:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه|پوکه قروه|پوکه معدنی|معدن پوکه قروه http://www.pokeh.ir/post/7 <p style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">*بنام بزرگ معمار هستی* </font></b></p> <p style="text-align: center;"><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir">سبکترین پوکه معدنی قروه را با نازلترین قیمت از ما تهیه نمائید, بهترین و مرغوبترین پوکه معدنی قروه و ایران.</a> </p> <p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2"><b> </b></font></p><h1><font color="#3366ff" size="2"> پوکه معدنی سبکبار قروه </font></h1><font color="#3366ff" size="2"><b> </b></font><p></p><div><img align="left" alt="شیب بندی پشت بام توسط پوکه" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/shibbandi.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> <p>اکنون شهر قروه دارای 20 معدن پوکه عمده میباشد که بزرگترین استخراج کننده پوکه در سطح ایران میباشد.</p><p>پوکه قروه بهترین ماده سبک و ارزان برای شیب بندی ساختمان و بسیار سبک برای تهیه بلوک پوکه ای.</p><p><a title="" target="" data-href="http://www.09182100012.ir">پوکه معدنی سبکبار قروه</a> با ارائه کمترین قیمت در سراسر ایران امکان گسترش و کسب درآمد بالا را برای فعالان بازار فراهم کرده است و آمادگی خود را جهت پشتیبانی از شما اعلام میدارد و از شما فعالان بازار دعوت به همکاری مینماید.&nbsp;</p><img align="right" alt="معدن پوکه چیست" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/madan.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> </div> text/html 2017-09-15T14:41:52+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه مشخصات پوکه معدنی(پومیس یا اسکوریا) سبکــــــــــــــــبــار قروه http://www.pokeh.ir/post/67 <p>پوکه معدنی متشکل از گدازه های آتشفشان است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده که اصطلاح علمی آن پومیس* میباشد و توسط دستگاه دانه بندی شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.</p><p><a title="پوکه معدنی قروه|پوکه قروه|پوکه معدنی" target="" data-href="http://www.09182100012.ir">پوکه معدنی قروه</a>&nbsp;دارای <font color="#000099">وزن حجمی میانگین 6/. شش دهم میباشد هر متر مکعب 600 کیلوگرم.</font></p><p>با توجه به اینکه حدود 15 معدن فعال میباشد این وزن در معادن متفاوت میباشد و دارای رگه های سبکتر و سنگینتر میباشند.</p><p>و دارای وزن حجمی سبک و سنگین میباشند و با توجه به رگه رگه بودن معادن هر معدن هم به صورت تقریبی در هر متر 100 کیلو نوسان دارد.</p><p>و دارای مشخصات زیر می باشد:</p><ul><li>*سبکترین پوکه معدنی ایران</li><li>*تحویل در محل</li><li>*مستقیم از معدن بدون واسطه</li><li>* بسیار سبک و با دوام (دارای وزن حجمی حدودآ 500 الی 700 کیلو گرم برمتر مکعب)</li><li>* عایق حرارتی و برودتی (نقطه ذوب 1342 درجه و تا 760- درجه مقاوم است)</li><li>*عایق صوتی</li><li>* ضد حشرات و موریانه</li><li>* قیمت ارزان و مناسب نسبت به موارد مشابه</li><li>* مقاوم در برابر انقباض و انبساط</li><li>* ازمهمترین ویژگی این محصول در ترکیب با سیمان دارای قابلیت بالای نگهداری آب می باشد که موجب مقاومت بتن ساخته شده میشود.</li></ul><p>جهت دریافت لیست قیمتها و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید...( گوران 09182100012 09187838868)</p><p>*مابا ارائه خدمات مربوط به فروش و حمل بهترین پوکه معدنی قروه این کیفیت را برای شما به ارمغان می آوریم.</p><p><a title="پوکه قروه" href="http://www.puke.mihanblog.com" target="_blank">آدرس دفتر فروش پوکه معدنی</a>: <font color="#3333ff">قروه- کیلومتر 1جاده همدان انبار فوش پوکه معدنی سبکبار قروه</font></p> text/html 2017-09-15T01:05:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه معدنی نخودی - فندقی http://www.pokeh.ir/post/50 <p> این نوع پوکه جهت شیب بندی بین طبقات مورد استفاده قرار میگیرد</p><img border="0" hspace="0" alt="پوکه نخودی|پوکه معدنی فندقی نخودی" vspace="0" align="left" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/aaa.jpg"><p>نوی درجه یک <a title="" target="" data-href="www.09182100012.ir">پوکه نخودی</a> سایز 5 تا 16 میلیمتر دارای وزن حدود 600 کیلوگرم در هر متر مکعب میباشد. </p> <p><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir"><strong><font color="#3333ff">جهت شیب بندی بین طبقات.</font></strong></a> </p> <p>ابتدا <a title="" target="" data-href="http://www.09182100012.ir">پوکه قروه</a> را ریخته سپس یک لایه نازک سیمان میکشیم و سرامیک میکنیم. </p> <p>دارای سایز 5 تا 16 میلیمتر میباشد&nbsp;</p><p><a title="" target="" data-href="http://www.pokeh.ir"></a> </p> text/html 2017-09-14T06:11:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه قیمت پوکه معدنی قروه 09187838868 http://www.pokeh.ir/post/65 <p>با توجه به خاکی بودن جاده معدن و داشتن نوبت تریلی قادر به بارگیری از داخل معدن نمیباشد. </p> <p>به همین دلیل پوکه از فاصله 40 تا 70 کیلومتری معدن تا داخل انبار قروه توسط کامیونهای بومی تک حمل میشود. </p> <p style="text-align: center;">و<b>تمامی قیمتها <font color="#000099">قیمت </font><font color="#ff0000">انبار داخل شهر قروه</font> میباشد</b>. </p> <p><font color="#3333ff"><b>شرکت پوکه معدنی</b></font> سبکبار قروه <font color="#000099">فقط </font><b><font color="#3333ff">پوکه نوع یک یا درجه یک</font></b> را دارد. </p> <p style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">پوکه بادامی هر متر مکعب </font><font color="#ff0000">15000</font><font color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">پوکه نخودی هر متر مکعب</font><font color="#ff0000"> 18000</font><font color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">پوکه عدسی هر متر مکعب </font><font color="#ff0000">22500</font><font color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff">پوکه ماسه ای هر متر مکعب </font><font color="#ff0000">12000</font><font color="#3333ff">تومان </font></b></p> <p style="text-align: center;">درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>درصورت خرید بالا تخفیف هم داده میشود.</p><p><br></p> text/html 2017-09-14T05:45:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه تصاویر http://www.pokeh.ir/post/47 <h2 style="text-align: center;"><a data-href="http://09187838868.blogfa.com/post/2" style="font-size: 11px;">تصاویر پوکه معدنی سبکبار قروه</a></h2><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912//f96d35081ded46d44a07135f502bd890_gallery.jpg" alt="معدن پوکه"></div><div style="text-align: center;"><img alt="پوکه بادامی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/6173paijbdxcbkf7d67f.jpg" "=""><img alt="پوکه نخودی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/21m7mykg3barkrb4e8x6.jpg" "=""><img alt="پوکه عدسی" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/x7gxbtsgnwaiz9kh53yo.jpg" "=""><img alt="پوکه ماسه ای" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/pokeh_nokhodi.jpg" "=""></div> <p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/pokeh.jpg" alt="پوکه سیاه"></p> text/html 2017-09-11T18:44:37+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه خصوصیات پوکه معدنی قروه | کاربرد پوکه معدنی http://www.pokeh.ir/post/69 <p><strong><font color="#3333ff"><a title="پوکه قروه" target="" data-href="http://www.09185200360.ir">خصوصیات پوکه معدنی قروه</a>:</font></strong></p><ul><li>ارزان سبک (دارای وزن حجمی 550 الی 750کیلو گرم برمتر مکعب)</li><li>عایق صوت و حرارت</li><li>تحویل در محل</li><li>ضد حشرات و موریانه</li><li>برای شیب بندی از پوکه سفید بهتر است.</li></ul><p><strong><br></strong></p><p><strong><font color="#3333ff">کاربرد پوکه معدنی:</font></strong></p><ul><li>شیب بندی پشت بام و کف طبقات</li><li>تولید بلوک سبک لیکا</li><li>تولید بتن سبک</li><li>آبنما</li></ul><div><p>این دانه ها را می توان به تنهایی به عنوان پر کننده فضاهای خالی به منظور کاهش وزن ، عایق کاری حرارتی و صوتی و نظایر آن به کار برد</p><p>&nbsp;همچنین از این دانه ها در ساخت سایر فرآورده های سبک مانند انواع بتن های دانه سبک ، ملات ها و خاک کشاورزی و غیره... استفاده کرد .</p></div> text/html 2017-09-11T15:59:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه معدنی عدسی http://www.pokeh.ir/post/60 <p><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912//x7gxbtsgnwaiz9kh53yo.jpg" alt="پوکه ماسه ای"></p><p>پوکه عدسی/سایز5تا10میلیمتر میباشد و کاربرد آن در:</p><p>بلوک-تیغه-بتن(تولید قطعات بسیار سبک) و ... </p> <p>وزن حجمی درجه یک آن 700 کیلوگرم بر متر مربع و درجه دو آن تا 850‍ کیلوگرم نیز میرسد. </p> <p>در دو نوع ریز و درشت وجود دارد </p> <p>ریز آن برای بلوک سقفی ( قالب گوشتی بلوک زیر 10 میلیمتر) </p> <p>و معمولی برای بلوک های دیواری </p> <p>هر تریلی پوکه عدسی درجه یک 30 متر کدرجهبارگیری میشود. </p> <p>وزن هر تریلی عدسی درجه یک حدود 19 تا 20 تن میباشد.</p><p> </p> text/html 2017-07-05T01:05:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه مقایسه پوکه معدنی و فوم بتن http://www.pokeh.ir/post/18 <p style="text-align: right;"> اکثر مشتریان با این اشتباه که هر متر مربع فوم بتن با قیمت ۱۲ الی ۲۵ هزار تومان تمام می شود </p> <p style="text-align: right;">ولی هر متر مربع <a target="" title="پوکه معدنی قروه" data-href="http://www.09182100012.ir">پوکه معدنی</a> ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان تمام می شود به سمت خرید فوم بتن می روند </p> <p style="text-align: right;"> در صورتی که از هزینه های جانبی بی خبرند: </p> <p style="text-align: right;"><br> هر متر مربع فوم بتن ۵ الی ۷ کیسه سیمان برای پیاده سازی نیاز دارد که قیمتی معادل ۵۰ الی ۷۰ هزار تومان دارد . </p> <p style="text-align: right;"> در صورتی که هر متر مربع پوکه معدنی تنها یک کیسه سیمان نیاز دارد که قیمتی معادل ۱۰ هزار تومان می شود . </p> <p style="text-align: right;"> هر متر مربع پوکه برای حمل به طبقات ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان هزینه دارد و ماله کش آن هر متر مربع ۸ الی ۱۰۰۰۰ تومان </p> <p style="text-align: right;"> ولی فوم بتن به برق و آب زیاد نیاز دارد ، چون فوم بتن را بعد از ریختن باید طی چند مرحله آب ریزی کرد . </p> <p style="text-align: right;"> فم بتن به خاطر خلا هایی که در حین پمپاژ هوا در اجرای آن صورت میگیرد در اکثر مواقع با نشست یا شکستن بتن مواجه می شود و یه علت روان بودن باعث پر شدن لوله ها میشود و بر اثر فشار نقطه ای پایین میرود و ح<br> </p> <p style="text-align: right;">قیمت تمام شده فوم بتن ۷۰ الی ۹۵ هزار تومان بدون احتساب آب و برق می باشد در صورتی که قیمت تمام شده پوکه معدنی ۴۵ الی ۵۵ هزار تومان می باشد .<br>نتیجه : <a target="" title="" data-href="http://www.pokeh.ir">پوکه معدنی قروه سبکتر و ارزانتر</a> از فوم بتن است . </p> text/html 2017-06-20T17:10:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پروژه های پشتیبانی شده: http://www.pokeh.ir/post/8 <p><font color="#3333ff"><a target="" title="" data-href="http://www.pokeh.ir">پوکه معدنی سبکبار قروه</a> </font>از سال 88 فعالیت خود را شروع کرده و به توزیع بهترین پوکه معدنی قروه به تمام نقاط ایران پرداخه است. </p> <p>و خرسندیم که توانسته ایم رضایت تمام مشتریان خود را بدست آوریم از جمله:<br> </p> <p><font color="#3366ff">ساختمانها و برجها و منازل مسکونی و اداری </font></p> <p><font color="#3366ff">پروژهای ادارات دولتی و دانشگاه ها و بیمارستانها </font></p> <p><font color="#3366ff">پروژه های آب نما(ایران خودرو , سطح شهر تهران اهواز نوشهر بویین زهرا قم و ... </font></p> <p><font color="#3366ff">تعاونی های مسکن مهر( رباط کریم- پرند-شهریار-ماهدشت-سمنان-ساوه - کرمنشاه -سنندج- اهواز -دزفول -شوشتر -گچساران -شیراز -عسلویه -خرم آباد- اراک ساوه -کرج -ماهدشت - نوشهر - رشت و....) <br>سازمان انرژی اتمی اصفهان </font></p> <p><font color="#3366ff">تامین کننده مصالح فروشی های عمده اطراف تهران و سمنان و کرج و اصفهان و اهواز .....( داخل تهران) </font></p> <p><font color="#3366ff">تامین کننده پوکه بلوک زنیهای سطح کشور ( تهران کرج قم سمنان اصفهان جنوب کشور و...... </font></p> <p><font color="#3366ff">و دهها پروژه عمرانی ساختمانی دیگر....</font><br> </p> <p>ارسال به تمام شهرهای ایران:</p> <p> شمال جنوب شرق غرب کردستان تهران اصفهان قم همدان اهواز بندر عباس بوشهر شیراز قم گیلان مازندران قزوین زنجان کاشان سمنان شاهرود خرم آباد کردستان کاشان ساوه گلستان مشهد اراک یزد یاسوج و ......................... </p> text/html 2017-06-18T10:50:30+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه آبنما پوکه معدنی http://www.pokeh.ir/post/17 <p align="center"><font size="2"><b>یکی دیگر از موارد استفاده پوکه تولید آبنما با پوکه معدنی سایز بزرگ میباشد.</b></font></p> <p align="right"><font color="#3333ff"><b>مزایا:</b></font></p> <p align="right" style="text-align: center;">بسیار ارزان</p><p align="right" style="text-align: center;">شیک و طبیعی</p> <p align="right" style="text-align: center;">کار کردن سریع </p> <p align="right" style="text-align: center;">جابجایی راحت</p> <p align="right" style="text-align: center;">قابلیت رنگ پذیری</p> <p align="right" style="text-align: center;">و&nbsp; بسیار بسیار منظره طبیعی و جذاب و زیبا</p><p style="text-align: center;" align="right"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/abnama.gif" alt="آبنما با پوکه معدنی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p> text/html 2017-06-18T05:06:19+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه پوکه بادامی یا گردویی http://www.pokeh.ir/post/21 <p><a title="" href="http://www.pokeh.ir" target="">سبکترین دانه بندی پوکه</a>&nbsp;سایز بادامی میباشد و بخاطر تولید بالا از همه ارزانتر میباشد.</p><img border="0" hspace="0" alt="پوکه بادامی|پوکه معدنی قروه بادامی گردویی" vspace="0" align="left" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/07746688453759777340.jpg"><p>کاربرد این نوع پوکه جهت شیب بندی پشت بام میباشد شیب بندی بالای 10 سانت</p><p>دارای سایز بندی 10 تا 30 میلیمتر میباشد</p><p>نحوه کار: ابتدا پوکه را در سطح ریخته سپس شیب بندی را انجام داده و یک لایه ملات کشیده و ایزوگام میکنیم.</p><p>اگر با غلتک پوکه را بکوبیم نشست احتمالی آن از بین میرود ومیتوان&nbsp; ملات نازکتر کشید تا ساختمان سبکتر شود. <br></p><p><a title="" href="http://www.09182100012.ir" target="">پوکه قروه نشست نمیکند.</a></p> text/html 2017-06-15T05:51:00+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه سبک سازی سازه های ساختمانی توسط ملات پوکه معدنی با سیمان http://www.pokeh.ir/post/53 <p>وزن هر متر مکعب ماسه 2200 کیلوگرم می باشد در حالیکه وزن هر متر مکعب پوکه معدنی ریزدانه قروه کمتر از 1000 کیلوگرم می باشد در نتیجه استفاده از ملات پوکه معدنی قروه (پوکه ماسه ای)با سیمان در دیوارچینی ، ملات سنگ کاری ، دوغاب کاشی کاری ، ملات سرامیک و سنگ کف بهتر و سبکتر میباشد.</p> <ol> <li>55% نسبت به ملات ماسه و سیمان سبکتر است.</li> <li>خاصیت عایق بودن را دارد.</li> <li>حجم ماسه دو برابر ماسه شسته میباشد که حاکی از به صرفه بودن آن میباشد.</li> <li>پوکه خاصیت جذب آب بیشتر و استحکام بتن پوکه ای محکمتر میشود.</li> </ol> text/html 2017-06-14T05:48:38+01:00 www.pokeh.ir پوکه معدنی سبکبار قروه معدن پوکه | پوکه معدنی قروه کجاست؟ 09187838868 http://www.pokeh.ir/post/71 <a href="http://www.09182100012.ir" target="" title="پوکه معدنی قروه|پوکه قروه|پوکه معدنی">پوکه معدنی سبکبار قروه</a>&nbsp;و &nbsp;تمام معادن پوکه قروه در استان کردستان شهر قروه <font color="#3333ff">مابین همدان و سنندج واقع</font> است.<img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/393/1177912/madanpumic.jpg" alt="معدن پوکه"><div><br><div><div>قروه دارای حدود 20 معدن فعال میباشد که کار استخراج و دانه بندی را انجام میدهند.</div><div>این معدنها فقط کار تولید پوکه معدنی را انجام میدهند و فروش پوکه توسط پوکه فروشها انجام میگیرد که پوکه را توسط کامیونهای تک از معادن به داخل انبارهای شهر قروه حمل مینمایند و از انبار توسط تریلی و جفت به مقصد بارگیری میشود<br><br>.</div></div> </div>