پوکه معدنی قروه در انواع زیر دانه بندی میشوند:

پوکه بادامی: جهت شیب بندی پشت بام و سطوح بالای 10سانت

پوکه نخودی: جهت شیب بندی طبقات و سطوح تا 10 سانت

پوکه عدسی: جهت تولید بلوک سبک

پوکه پودری یا ماسه ای: جهت تولید بلوک و پر کننده سطوح با ضخامت کم و ساخت بتن سبک