شهرستان قروه مابین همدان و سنندج قرار دارد

دارای حدود ۳۰ معدن پوکه میباشد

ظرفیت تولید روزانه هر معدن حدوداً ۵۰ کامیون میباشد.