پوکه معدنی قروه از بهترین مصالح سبک جهت شیب بندی پشت بام و پر کننده بین طبقات میباشد.

پوکه معدنی سبکبار قروه یکی از شرکتهای فعال در توزیع پوکه معدنی ایران میباشد.

پوکه قروه دارای وزن حجمی ۰.۷ دهم میباشد.

پوکه در دو نوع معدنی و صنعتی وجود دارد، که پوکه صنعتی با توجه به قیمت بالای آن مشتریان خاص خود را دارد.

پوکه معدنی در دامنه کوه های آتشفشان موجود میباشد و فقط هزینه