نوشته‌ها

نحوه متراژ پوکه معدنی

طول در عرض در ارتفاع برابر متر مکعب

توجه : متراژ پوکه در مبدا حساب میشود. زیرا پوکه در طول مسیر نشست میکند.
نحوه متراژ :ابتدا پوکه را تخت میکنیم بطور مثال طول 900cm در عرض230cm در ارتفاع 160cm ضرب میکنیم جمعا 33 متر مکعب

نحوه شیب بندی با پوکه معدنی قروه

جهت شیب بندی پشت بام معمولا از سایز بادامی ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر استفاده میشود.

پوکه را روی سطح ریخته سپس یک لایه ملات میکشیم و ایزوگام مینماییم.

انواع پوکه معدنی قروه

پوکه معدنی پس از استخراع به سایزهای زیر تبدیل میشود.

نوع پوکهسایز
میلیمتر
کاربردقیمتوزن هر
متر مکعب
ماسه ای۰-۳پرکنندهتنی ۶۰هزار۱۰۰۰کیلو
ماسه ای۰-۳بتن سبکتنی ۱۰۰هزار۹۰۰کیلو
عدسی۳-۸بلوکزنیمتری ۱۴۰.۰۰۰۷۲۰ کیلو
نخودی۱۰-۱۸شیب بندیمتری ۱۴۰.۰۰۰۷۰۰ کیلو
بادامی ۱۰-۳۰شیب بندیمتری ۱۲۰۶۵۰ کیلو
سنگ آبنمابزرگ آبنمامتری ۱۲۰۶۰۰ کیلو