نوشته‌ها

نحوه متراژ پوکه معدنی

طول در عرض در ارتفاع برابر متر مکعب

توجه : متراژ پوکه در مبدا حساب میشود. زیرا پوکه در طول مسیر نشست میکند.
نحوه متراژ :ابتدا پوکه را تخت میکنیم بطور مثال طول 900cm در عرض230cm در ارتفاع 160cm ضرب میکنیم جمعا 33 متر مکعب